Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy kontroler skarbowy do spraw audytu środków pochodzących z budżetu UE w Dziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej Przez Państwa Członkowskie EFTA

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Stacyjna 10
53-613 Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Wykonywanie audytów i kontroli w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi w tym środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, opracowywanie wyników tych audytów w celu przekazania ich do właściwego departamentu w Ministerstwie Finansów zlecającego przeprowadzenie audytu
 • • Opracowywanie projektów protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi
 • • Sporządzanie dokumentacji roboczej z przeprowadzonych czynności w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu/ kontroli oraz jej archiwizowanie
 • • Obsługa i udział w misjach audytowych oraz kontrolnych Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz zapewnia wsparcie dla OLAF w związku z organizacją inspekcji i kontroli na miejscu, w zgodzie z przepisami prawa krajowego i unijnego w celu udziału w roli uczestnika/obserwatora w pracach tych organów/instytucji.


Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Budynek 6-kondygnacyjny z windą osobową,
• Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie),
• Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych,
• Dojazd na piętra dźwigiem osobowym
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji
• Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych
• Pokoje biurowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (progi)
• Sala konferencyjna nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schodki)

OFERUJEMY
• Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3 860,72 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,9) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
• Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
• „Trzynaste” wynagrodzenie
• Kwartalne nagrody uznaniowe
• Nagrody jubileuszowe
• Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
• Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
• Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.:
ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer ogłoszenia oraz nazwę stanowiska na które
jest prowadzony nabór.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty i oświadczenia niezbędne". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę
w służbie cywilnej dostępne są pod adresem:
http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Metody i techniki naboru oraz sposób dokonania ocen:
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
71 358-38-58 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
71 365-27-09 e-mail: monika.grzeszczak@mf.gov.pl (sprawy organizacyjne i formalne).

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
 z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
(powyżej 2 lat w obszarze kontroli lub audytu)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • Dobra znajomość przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych
 • • Dobra znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • • Dobra znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • Przeszkolenie z zakresu audytu wewnętrznego/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu
 • • Uprawnienia – audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • • Język angielski lub język niemiecki lub język francuski – poziom umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • • Znajomość zagadnień z zakresu audytu IT; Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca wskazane w ogłoszeniu przeszkolenie z obszaru audytu wewnętrznego
 • Kopia dokumentu potwierdzająca wskazane w ogłoszeniu uprawnienia audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5
  Z DOPISKIEM: OFERTA PRACY NR 68975

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry