Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi kadrowej funkcjonariuszy Wydział Kadr i Szkolenia

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
ul. Kaszubska 35
70-227 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów.
 • Sporządzanie projektów rozkazów personalnych, decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w związku z np. awansem, zwolnieniem ze służby.
 • Wykonywanie czynności związanych ze zwalnianiem ze służby policjantów, kompletowanie dokumentacji do Zakładu Emerytalno-Rentowego.
 • Udzielanie kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Szczecinie informacji, pomocy w celu rozwiązywania problemów dotyczących polityki kadrowej.
 • Prowadzenie akt osobowych policjantów.
 • Sporządzanie opinii o przebiegu służby policjantów.
 • Gromadzenie, aktualizowanie danych dotyczących sytuacji kadrowej – liczby wakatów, postępowań, rozmów dyscyplinujących, karanych dyscyplinarnie, terminów opinii służbowych.


Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 2 piętrze.
Możliwy wjazd windą.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu.
Proponowane wynagrodzenia dla zatrudnionej osoby: 3084 zł. brutto

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91-82-13-195 lub 91-82-13-183.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze kadr

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019. poz. 161 z późn. zm.) - Rozdział 5,6,9;
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) – Dział I, II, VII;
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015r. poz. 1236 z późn. zm.);
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 644 z późn. zm.);
 • Znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 94 z późn zm.) – Dział VIII
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.);
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2046) w sprawie opiniowania służbowego policjantów
 • Znajomość zarządzenia nr 678 Komendanta Głównego Policji z dn. 17 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia przez położonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydana przez organy Policji, ABW lub SKW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry