Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw gospodarki sprzętem i ochrony ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział Ochrony Ludności i Logistyki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i uczestniczy w komisjach związanych z gospodarowaniem składników majątkowych Urzędu, w tym inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności, likwidacyjnej i do sprzedaży składników majątkowych
 • Opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan działań zapewniających wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliw płynnych oraz procedury postępowania na wypadek wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych
 • Koordynuje realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych wywołanych m.in. brakiem lub zakłóceniami w dostawie energii elektrycznej, wystąpieniu skażenia na ujęciu, unieruchomienia wodociągu komunalnego czy powodzi
 • Prowadzi ewidencję budowli ochronnych ( ukrycia i schrony ) na terenie województwa
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów planów i wieloletnich programów z zakresu obrony cywilnej
 • Podejmuje działania w celu wyznaczenia, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
 • Prowadzi badanie rynku w celu wyłonienia dostawcy usług i dostaw poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Prowadzi szkolenia doskonalące, udziela pomocy merytorycznej pracownikom jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań ochrony ludności


Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu.

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu:  winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędachInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
Administracja publiczna

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym; o powszechnym obowiązku obrony RP ; o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o służbie cywilnej oraz kpa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych
 • Umiejętność pracy w zespole,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych, lub oświadczenie o poddaniu się weryfikacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr...."

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry