Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

20-914 Lublin Spokojna 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczy w analizowaniu wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dot. wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie,
 • bierze udział w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego (starostwa powiatowe i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) zadań administracji rządowej w zakresie leśnictwa i łowiectwa,
 • analizuje sprawozdawczość prowadzoną w zakresie gospodarki łowieckiej na terenie województwa lubelskiego,
 • współpracuje z organami ścigania (policja i prokuratura) oraz z Państwową Strażą Łowiecką,
 • uzgadnia projekty prawa miejscowego stanowionego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. obszarów chronionych,
 • weryfikuje wnioski w sprawach dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości znajdującej się na obszarze specjalnej ochrony środowiska.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2021 r.


 


List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a  numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.


 


Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.


 


Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.


 


Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.


 


Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.


 


Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/,                     w załącznikach do oferty.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o lasach, Prawo Łowieckie, o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność sprawnego komunikowania się,
 • zdolność do pracy samodzielnej i w zespole,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • wykazywanie inicjatywy w działaniu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji,
 • wykształcenie wyższe na kierunkach: leśnictwo, biologia, rolnictwo, zootechnika, ochrona środowiska,
 • umiejętność oceny zasobów przyrodniczych na gruncie,
 • łatwość komunikacji i negocjacji,
 • umiejętność poruszania się w terenie i czytania map,
 • odporność na stres,
 • umiejętność wiązania faktów prawnych i merytorycznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność poszukiwania informacji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105 (na czas pandemii Punkt Obsługi Klienta)
  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry