Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw budowlanych w Wydziale Administracji Oddziału GDDKiA w Łodzi

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje plany i określa koszty budowy, modernizacji i remontów obiektów budowlanych (statutowych Oddziału),w tym Ośrodka socjalnego ,
 • Przygotowuje, nadzoruje, rozlicza roboty budowlane związane z budową, modernizacją i remontami obiektów budowlanych (statutowych Oddziału), w tym Ośrodka socjalnego,
 • Ocenia stan techniczny obiektów budowlanych (statutowych Oddziału), w tym Ośrodka socjalnego,
 • Prowadzi książki obiektów budowlanych przeznaczonych na cele statutowe Oddziału,
 • Przygotowuje dokumentację techniczną, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowy, modernizacje i remonty obiektów budowlanych (statutowych Oddziału),
 • Przygotowuje niezbędną dokumentację w zakresie zamówień publicznych dla zadań należących do właściwości Wydziału,
 • Uczestniczy w kontrolach budynków użyczonych podmiotom zewnętrznym w celu weryfikacji przestrzegania warunków umów,
 • Prowadzi sprawy związane z zawieraniem i realizacją umów w zakresie dostaw mediów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Wiedza w zakresie prowadzenia procesu budowlanego,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót budowlanych oraz specyfikacji technicznej,
 • Wiedza w zakresie zarządzania i administrowania budynkami i obiektami kubaturowymi.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie certyfikatów z ukończonych kursów.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Irysowa 2
  91 - 857 Łódź
  lub pocztą elektroniczną na adres lodz.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/04/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi