Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw opinii i uzgodnień przyrodniczych w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

90-113 Łódź ul. Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgadnianie warunków zabudowy dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony przyrody na obszarach objętych ochroną.
 • Uzgadnianie zezwoleń na usuwanie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli.
 • Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, w części dotyczącej rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.
 • Uzgadnianie warunków realizacji dla przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośredni związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, wydawaniem decyzji w sprawie sprzeciwu oraz decyzji ustalających warunki prowadzenia działań wymagających zgłoszenia na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych i w obrębie cieków naturalnych.
 • Uzgadnianie projektów uchwał rady gminy ustanawiających oraz znoszących pomnik przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz projekty uchwał sejmiku województwa w sprawie obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;

 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne;

 • wykonywanie zadań pod presją czasu;

 • częste kontakty z klientem zewnętrznym;

 • praca na XI bądź XII piętrze;

 • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;

 • windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;

 • niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;

 • w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;

 • wyjazdy terenowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oświadczenie prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na serwisie internetowym https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/wzory-oswiadczen w zakładce O RDOŚ-> Praca -> Wzory oświadczeń.

 • List motywacyjny powinien być podpisany.

 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 • Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenie informacji o wyniku naboru, w pok. 1209 (XII piętro) siedziby RDOŚ w Łodzi po umówieniu się telefonicznym.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 600,63 zł + dodatek stażowy.

 • Pozostałe oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Mile widziane oferty osób niepełnosprawnych. 

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 665-03-70.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie bądź wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
 • ustawy o ochronie przyrody i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw związanych z procesem inwestycyjnym: prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, ekologii i pokrewnych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych oraz znajomość form ochrony przyrody;
 • ogólna wiedza przyrodnicza;
 • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień, zarządzeń) i stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowaniu administracyjnego;
 • znajomość uwarunkowań środowiskowych na terenie województwa łódzkiego;
 • umiejętność posługiwania się informacją przestrzenną i oprogramowaniem typu GIS;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu/odbyciu stażu)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonaniu umowy - protokoły odbioru)
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Traugutta 25
  90-113 Łódź
  sekretariat: XII piętro pokój nr 1214

  Oświadczenie prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na serwisie internetowym https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/wzory-oswiadczen w zakładce O RDOŚ-> Praca -> Wzory oświadczeń

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi