Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw utrzymania EZD i realizacji projektów w zakresie kompetencji Cyfrowych na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw EZD i Projektów w Wydziale Administracji i Logistyki

Kraków ul. Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozwiązywanie bieżących problemów i potrzeb komunikowanych przez użytkowników systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, jednostkach administracji zespolonej i w innych podmiotach w województwie małopolskim użytkujących wdrożony system EZD
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonalności i możliwości systemu EZD zarówno dla pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym nowozatrudnionych, jak i do pracowników jednostek administracji zespolonej i innych podmiotów
 • Realizowanie projektów informatycznych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie
 • Udzielanie instruktażu użytkownikom w zakresie obsługi systemu EZD, w tym obowiązujących procedur, przygotowuje publikacje, materiały pomocnicze dla użytkowników systemu w celu jednolitego stosowania systemu EZD
 • Udzielanie instruktażu w zakresie zasad archiwizacji dokumentacji papierowej i elektronicznej archiwizacji dokumentów w obrębie Wydziału Administracji i Logistyki w celu skutecznego przekazania dokumentacji do Archiwum Zakładowego


Warunki pracy

Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji postepowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej, wiedza z zakresu administracji publicznej i podstaw KPA
 • umiejętność obsługi komputera w tym znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kurs archiwistyczny 1. Stopnia
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobry kontakt z otoczeniem
 • odporność na stres i sytuacje kryzysowe
 • zdolność analitycznego myślenia
 • samodzielność i zdolność organizacji pracy
 • kreatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry