Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw infrastruktury, komunikacji i transportu w Wydziale Infrastruktury


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań wynikających z programów rządowych dotyczących infrastruktury drogowej (budowa, przebudowa, remonty dróg i mostów), w tym: udział w zespole ds. weryfikacji formalnej wniosków złożonych przez zarządców dróg gminnych i powiatowych. Współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji (przygotowanie porozumienia w zakresie przekazywania środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowuje harmonogramy przekazywania środków oraz wnioskuje o środki z Funduszu). Przygotowuje umowy o współfinansowanie realizowanych inwestycji z jednostkami samorządu terytorialnego, nadzoruje przebieg rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje projekty decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania.
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i koordynowaniem wydatkowania środków udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu remontu i odbudowy obiektów infrastruktury komunalnej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych, w tym: udział w pracach Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej. Współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów w zakresie pozyskania środków finansowych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Przygotowuje umowy na wyceny kosztorysowe remontu, odbudowy budynków lub lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi oraz nadzoruje ich prawidłową i terminową realizację. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi. Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania.
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań wynikających z programu "Mosty dla regionów" w tym przygotowuje umowy dotacji celowej, występuje do ministerstwa o uruchomienie środków z rezerwy celowej, monitoruje wykorzystanie dotacji i jej prawidłowe i terminowe rozliczenie oraz kontroluje realizację projektu w zakresie wykorzystania dofinansowania.
 • Analizuje informacje uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, od inwestorów budownictwa mieszkaniowego z terenu całego województwa lubuskiego w celu ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na terenie województwa lubuskiego, zakończonego obwieszczeniem wydanym przez Wojewodę Lubuskiego.
 • Sporządza duplikaty uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego wydanych przez Wojewodów: Gorzowskiego, Zielonogórskiego i Lubuskiego wydanych w latach 1961-2002.
 • Koordynuje planowanie, realizację i sprawozdawczość budżetu klasycznego w zakresie pracy Wydziału.


Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędachInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na jednym z wybranych kierunków: budownictwo, ekonomia, administracja, prawo lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze budownictwa lub pokrewnego, ekonomii, administracji lub prawa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu: zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, Prawa budowlanego
 • Znajomość dokumentów programowych dotyczących prowadzonych programów rządowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej
 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność
 • Systematyczność, terminowość, samodzielność i inicjatywa
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i współpracy w zespole
 • Umiejętność planowania i organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry