Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw na zastępstwo w Wydziale Obszarów Chronionych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz udział w ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym wydawanie zezwoleń na ich realizację, określanie sposobu wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzorowanie jej wykonania oraz przygotowanie Standardowego Formularza Komunikacyjnego o nałożeniu i wykonaniu kompensacji;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Realizacja ustaleń planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, planów ochrony oraz zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, kontrolowanie stanu obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz nadzór nad prowadzeniem zabiegów ochronnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obszarami Natura 2000
 • Współpraca z placówkami naukowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie działań na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody;
 • Współpraca z jednostkami prowadzącymi monitoring przyrodniczy, w tym na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody;
 • Archiwizacja wytworzonych akt.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych,
• Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych; przy narażeniu na czynniki biologiczne (np. ukąszenia owadów itp.);
• Częste kontakty z klientem zewnętrznym,
• Wykonywanie zadań pod presją czasu,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy, warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.
• W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy powołać się na nr ogłoszenia: 68983
• Umowa na zastępstwo – do czasu oddelegowania pracownika do realizacji projektu SZOW (czas realizacji projektu: do 31.12.2022 r.)
• W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres
e-mail, numer telefonu;
• Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
• Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone;
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie co najmniej; kierunkowe (w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa), lub wyższe w zakresie nauk przyrodniczych (biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa);


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony przyrody lub administracji publicznej;


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i warunków zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów; znajomość form ochrony przyrody;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. "B";
 • Doświadczenie w pracy terenowej;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się;
 • Asertywność;
 • Odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry