Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach opinii w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach opinii w zakresie określenia zakresu raportu;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć - ponowna ocena;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć, projektów polityk, strategii, planów i programów na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach monitoringów, analiz porealizacyjnych;
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz dokonywania innych czynności związanych z systemem ocen oddziaływania na środowisko.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca w siedzibie Urzędu,
• częste kontakty z klientem zewnętrznym,
• wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• praca na I piętrze w budynku bez windy,
• praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• W ofercie należy powołać się na numer ogłoszenia: 65156;
• W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres
e-mail, numer telefonu;
• Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
• Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone;

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe , profilowane w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawa ochrony środowiska; Kodeksu postępowania administracyjnego; Ustawy o służbie cywilnej; Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia i argumentowania;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, GIS);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość GIS,
 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry