Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z monitorowaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt
 • Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • Kontrolowanie podmiotów nadzorowanych
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 • Wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 t.j. z dnia 2016.07.21)
 • Opracowywanie budżetów, harmonogramów, planów oraz sprawozdań dotyczących prac wykonywanych w dziale
 • Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobierania próbek do badań i ich ekspedycja do laboratorium


Warunki pracy

Brak windy
Praca przy komputerze
Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " trzynastka"
Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Pakiet socjalny
Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową
Dofinansowanie do okularów korekcyjnych
Praca w godz. 7:30 do 15:30


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: tel. (24) 337-17-00

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, postępowanie administracyjnego i egzekucyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
 • Zdolność do analitycznego myślenia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
  • Kserokopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry