Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przemyślu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i inspekcji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przemyślu
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli budów i obiektów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • sporządzanie wniosków do organów ścigania oraz izb zawodowych
 • przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy oraz wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • uczestniczenie w obowiązkowych kontrolach obiektów budowlanych
 • przyjmowanie klientów


Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie - Powiat Przemyski. Budynek dwupiętrowy z windą dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowane toalety. Praca wymaga znajomości obsługi komputera, a także innych urządzeń biurowych. Może wystąpić stres związany z obsługą klienta i odpowiedzialnością za podjęte rozstrzygnięcia oraz stres związany z odpowiedzialnością za reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Występuje zagrożenie związane z korupcją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty, które wpłyną do urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w procesie aplikacji nie będą zwracane. Planowany termin zatrudnienia kandydatki/kandydata na stanowisko 02.09.2019 r. Pierwszy etap prowadzonego naboru to weryfikacja ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Drugi etap prowadzonego naboru to test wiedzy, w przypadku dużej liczby kandydatów. Trzeci etap prowadzonego naboru to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zaliczyli test wiedzy. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 16 6785054 wew. 157 lub ne kom. 512531020.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub organach nadzoru budowlanego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • znajomość przepisów ustawy Kodesk postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • umiejętność pracy na komputerze


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych i dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
31/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry