Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy informatyk do spraw utrzymania sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych w Wydziale Łączności i Informatyki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje prace związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń końcowych w zakresie sprzętu informatycznego.
 • Wykonuje prace związane z konfiguracją i konserwacją urządzeń końcowych w zakresie telefonii komórkowej.
 • Prowadzi ewidencję zgłoszeń z Biura Obsługi Klienta (BOK).
 • Prowadzi ewidencję pamięci pendrive w aplikacji SEPP (System ewidencji pamięci pendrive).
 • Konserwuje sprzęt informatyczny oraz wykonuje bieżące naprawy i konfiguracje.
 • Bierze udział w pracach związanych z wdrożeniami projektów teleinformatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym w jednostkach Policji woj. wielkopolskiego.
 • Bierze udział w realizacji zakupów sprzętu informatycznego, opracowuje specyfikacje sprzętu, bierze udział w pracach komisji przetargowych.
 • Prowadzi szkolenia dla pracowników sekcji.


Warunki pracy

Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 77 141 00 lub 47 77 128 01.


Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.


Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:


Wszystkie oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie


List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu


Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,


W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,


Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.


Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i własnoręcznie podpisane).


Kandydat którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.


Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu napraw i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość systemów i technologii teleinformatycznych.
 • Kreatywność i samodzielność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność i odporność na stres
 • Posiadanie uprawnień do obsługi urządzeń do 1 kV


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 tj.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KWP w Poznaniu → zakładka „Nabór na stanowiska cywilne”)
 • Kopia prawa jazdy kat. "B"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do obsługi urządzeń do 1 kV

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry