Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/06/2021.

Stanowisko ds. zamówień publicznych (zakres IT)

Warszawa, mazowieckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Jeśli spełniasz poniższe niezbędne wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • minimum 3 lata stażu pracy

Twoim atutem jest:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2-letnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych o wartości powyżej progów UE
 • minimum 2-letnie doświadczenie pracy związanej ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych w obszarze IT

 Posiadasz dodatkowe umiejętności:

 • sprawność obsługi pakietu MS Office
 • orientację na cel i jakość
 • komunikatywność
 • nastawienie na współpracę
 • negocjowanie i wywieranie wpływu
 • rozwiązywanie problemów
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Na stanowisku ds. zamówień publicznych możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności z obszaru usług IT, dotyczących potrzeb komórek organizacyjnych Centrali oraz kategorii zamówień zarządzanych centralnie - do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
 • przygotowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przydzielonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapewnienie prawidłowej obsługi prac komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 • opiniowanie i weryfikację wniosków zakupowych komórek organizacyjnych Centrali, w szczególności z obszaru usług IT - w zakresie kompletności oraz zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi
 • opracowanie projektów ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazanie ich do publikacji - zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych

Prześlij nam dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty 21 października 2020 roku

Wymagania

Co jeszcze trzeba wiedzieć:

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą ustalić zakres posiadanej wiedzy (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • przesłanych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru

U nas zyskasz:

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system nagród
 • bogaty pakiet benefitów (karty sportowe, dofinansowanie urlopu, nauki i kultury)
 • możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów itp.
 • udział w ciekawych projektach i zespołach roboczych
 • szansę budowania własnych kompetencji i współpracy zespołowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
- sprzęt komputerowy,
- sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym ZUS,
- konieczność poruszania się po całym obiekcie,
- budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
- miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
- drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/10/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Prawo / Prokuratura
do góry