Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia

Al. Piasta 49
77-400 Złotów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna i organizacyjna Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie
 • obsługa kancelarii ogólnej w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie: przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz dokumentowanie obiegu korespondencji, obsługa poczty specjalnej, udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy
 • ewidencjowanie, przechowywanie i rozpowszechnianie obowiązujących przepisów w tym zarządzeń, regulaminów, aktów kierowania
 • realizacja zagadnień związanych z absencją w pracy policjantów oraz pracowników Policji
 • realizacja zagadnień związanych z obsługą prezydialną jednostki


Warunki pracy

praca w systemie jednozmianowym,
praca biurowa w pomieszczeniu przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
bariery architektoniczne: budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, praca na pierwszym piętrze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 67 265 03 25.
2. Kandydaci aplikujący na stanowisko winni podać numer telefonu kontaktowego.
3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Dokumenty należy składać w opisanej kopercie.
5. Oświadczenia i pozostałe dokumenty składane w aplikacji musza być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
6. List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu.
7. Dokumenty można składać osobiście w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia lub przesłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego).
8. Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
10. Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
11. Wynagrodzenie według mnożnika 1,5 kwoty bazowej tj. 3047,94 + dodatek z tytułu wysługi lat.
12. Wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KPP w Złotowie pod numerem ogłoszenia.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zaproszeni do siedziby KPP w Złotowie zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni, dystans od innych osób).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Obsługa komputera
 • Organizacja pracy własnej
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów resortowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji ( do pobrania ze strony BIP KPP w Złotowie).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Złotowie
  Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
  Al. Piasta 49
  77-400 Złotów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry