Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw funduszy pomocowych w Sekcji do spraw Funduszy Pomocowych

50-040 Wrocław ul. Podwale 31-33

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje projekty przedsięwzięć Policji dolnośląskiej współfinansowane ze środków pomocowych kierując zespołem zadaniowym w celu uzyskania dofinansowania z funduszy pomocowych na ich realizację
 • wdraża projekty Policji dolnośląskiej, które uzyskały współfinansowanie z funduszy pomocowych kierując zespołem zadaniowym w celu uzyskania założonych efektów projektu
 • prowadzi monitoring, sprawozdawczość i rozlicza projekty Policji dolnośląskiej, które uzyskały współfinansowanie z funduszy pomocowych w celu wypełnienia postanowień umowy o współfinansowaniu
 • zarządza współfinansowanymi projektami w celu utrzymania wskaźników produktu i rezultatu projektu w okresie realizacji projektu
 • zapewnia, aby proces pozyskiwania środków pomocowych był realizowany w oparciu o przepisy regulujące problematykę pozyskiwania środków oraz zapewnia standardy kontroli finansowej poprzez diagnozowanie obszarów wrażliwych i obszarów ryzyka w celu minimalizowania ich wystąpienia
 • analizuje dokumenty programowe UE i krajowe z zakresu funduszy pomocowych w celu ustalenia potencjalnych źródeł współfinansowania przedsięwzięć Policji dolnośląskiej
 • prowadzi dokumentację projektu, jego archiwizację oraz obsługuje system informacji SL 2014 o realizowanych projektach w celu zapewnienia jej nienaruszalności, właściwego obiegu dokumentów w KWP we Wrocławiu oraz pomiędzy KWP we Wrocławiu a instytucją wdrażającą realizacje projektów. Zapewnia właściwą promocję projektów
 • weryfikuje i koordynuje plany i działania jednostek i komórek Policji dolnośląskiej w zakresie pozyskiwania środków pomocowych w celu wyselekcjonowania przedsięwzięć mających największe znaczenie dla realizacji strategii Policji i największe szanse na współfinansowanie


Warunki pracy

- praca w pomieszczeniach biurowych, praca przy monitorze ekranowym, sztuczne oświetlenie, stres, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 2,1801 co stanowi kwotę 4 775,40 brutto, plus  dodatek z tytułu wysługi lat.
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu
e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne). 
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 871 40 64.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy na stanowiskach związanych z pozyskaniem funduszy pomocowych i realizacją projektów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie z zakresu funduszy pomocowych
 • bardzo dobra znajomość przepisów związanych z problematyką funduszy pomocowych
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntezowania, wyciągania wniosków i planowania, przewidywania i podejmowania decyzji
 • komunikatywność, asertywność i kreatywność
 • skuteczna współpraca, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów dotyczących bazy konkurencyjności


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia z zakresu funduszy pomocowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.......(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi