Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw księgowości, budżetu i finansów w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretuje i księguje dowody księgowe w zakresie obowiązków pieniężnych orzekanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska podlegających redystrybucji, w tym sporządza wewnętrzne dokumenty finansowo-księgowe
 • prowadzi redystrybucję zgromadzonych środków z tytułu orzeczonych obowiązków pieniężnych na rzecz ich beneficjentów
 • rozlicza i sporządza orzeczenia w sprawach wpłat stanowiących wpływy podlegające redystrybucji, analizuje konta kontrahentów pod kątem poprawności rozliczania wpłat oraz należności i nadpłat
 • przygotowuje dane niezbędne do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań z obszaru działalności jednostki za poszczególne okresy sprawozdawcze w zakresie prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej
 • prowadzi całokształt spraw dotyczących obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie obowiązującego w tym zakresie regulaminu
 • sporządza inwentaryzację sald na koniec roku bilansowego z tytułu realizowanych przez urząd orzeczonych obowiązków pieniężnych i ich redystrybucji


Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (częste kontakty z pracownikami innych urzędów, z przedsiębiorcami lub ich przedstawicielami)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkichInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie

 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego/w przypadku ofert składanych osobiście w urzędzie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/w przypadku aplikowania on-line decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail/w przypadku ofert składanych przez ePUAP decyduje data UPP)

 • W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu

 • List motywacyjny należy podpisać odręcznie (w przypadku oferty składanej elektronicznie własnoręcznie podpisany list motywacyjny należy dołączyć w formie zeskanowanego dokumentu)

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia i list motywacyjny

 • Dodatkowe informacje można uzyskać również osobiście w siedzibie urzęduWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie rachunkowości lub ekonomii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu rachunkowości w jednostce budżetowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, w tym programów Microsoft Word i Excel
 • Rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • CV zawierające dane, o których mowa w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Chełmońskiego 14
  51-630 Wrocław
  Dokumenty można składać również przez ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  30/09/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi