Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych na samodzielnym stanowisku pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi wewnętrzny nadzór i kontrolę przestrzegania warunków bhp i ppoż. w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu, prowadzi szkolenia stanowiskowe, ocenia ryzyko zawodowe na wszystkich stanowiskach pracy, opracowuje projekty wewnętrznych zarządzeń i instrukcje w zakresie bhp i ppoż. w celu zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy, zapobieżenia wypadkom przy pracy oraz zapewnienia właściwej prewencji w zakresie ochrony ppoż.
 • prowadzi sprawy związane z wypadkami przy pracy oraz wypadkami w drodze do pracy i z pracy, w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tych wypadków, wyciągnięcia wniosków profilaktycznych eliminujących ich powstawanie, jak również w celu przygotowania dokumentacji do wypłaty ewentualnych świadczeń poszkodowanym
 • inicjuje stosowne działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie bhp i ppoż., zgłasza zapotrzebowania materiałowe dotyczące zaopatrzenia urzędu w odzież ochronną, sprzęt ppoż. oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych w zakresie bhp i ppoż. w celu zapewnienia właściwych warunków pracy pracownikom urzędu
 • kieruje kandydatów do pracy oraz pracowników na badania wstępne oraz okresowe i kontrolne w celu potwierdzenia zdolności do pracy na danym stanowisku
 • prowadzi statystyki w zakresie bhp i ppoż. w celu dostarczenia właściwej informacji przełożonym
 • sporządzą dokumentację ilościową wydanej odzieży i środków ochrony indywidualnej oraz wydanych środków higieny osobistej, wody, środków medycznych do apteczek
 • odpowiada za zabezpieczenie bhp i ppoż. obiektów urzędu


Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, kontakty zewnętrzne z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkichInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie

 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego/w przypadku ofert składanych osobiście w urzędzie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/w przypadku aplikowania on-line decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail/w przypadku ofert składanych przez ePUAP decyduje data UPP)

 • W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu

 • Dodatkowe informacje można uzyskać również osobiście w siedzibie urzęduWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w służbie bhp

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu bhp i ochrony ppoż
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • CV zawierające dane, o których mowa w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
  • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
  • Kopia prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Chełmońskiego 14
  51-630 Wrocław
  Dokumenty można składać również przez ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/12/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry