Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw planowania w Wydziale Planowania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje projekty planów rzeczowo – finansowych wieloletnich i rocznych dla inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w sposób określony przez Centralę GDDKiA wraz z ich aktualizacją we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • prowadzi monitoring i sprawozdawczość w zakresie finansowania i realizacji zadań, analizuje realizację przedsięwzięć w stosunku do planu rzeczowo – finansowego, koordynuje wykorzystanie środków z planu przez właściwe komórki organizacyjne i informuje o konieczności podjęcia działań zaradczych,
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty niezbędne w procesie planowania wymaganych stosownymi przepisami oraz wytycznymi Centrali GDDKiA (m.in. programy inwestycyjny, karty projektów) przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi oraz weryfikuje rozliczenia zadań inwestycyjnych przygotowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne,
 • współpracuje z Centralą w ramach ustalania źródeł finansowania planu rzeczowo – finansowego. Sporządza i aktualizuje prognozy wydatkowania środków z KFD w układzie miesięcznym, rocznym i wieloletnim. Weryfikuje zgodność danych pomiędzy poszczególnymi dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji,
 • opracowuje i pozyskuje materiały do wniosków o zapewnienie finansowania dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz opracowywuje materiałów do wniosków/umów o dofinansowanie zadań ze środków UE i innych dokumentów niezbędnych w procesie pozyskiwania środków unijnych – w zakresie inwestycji współfinansowanych w ramach programów operacyjnych, innych instrumentów finansowych i z innych źródeł w sposób określony przez Centralę GDDKiA.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


-     obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,


-     oświetlenie naturalne i sztuczne,


-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


-     wyjazdy służbowe krajowe,


-     obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze planów rocznych i wieloletnich,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość: podstawowych zagadnień technicznych oraz prawnych aspektów dotyczących procesów przygotowania i realizacji m.in. inwestycji drogowych, przepisów o wytycznych w zakresie projektów finansowanych w ramach środków UE oraz zasad finansowania zadań ze środków krajowych, analizy finansowej i ekonomicznej projektów, przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych, zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: F-3)
  lub pocztą elektroniczną na adres wroclaw.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry