Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/07/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw łączności i ruchu żeglugowego Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

70-207 Szczecin PL. Batorego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca kontrola obszaru objętego działaniem RIS pod względem sytuacji żeglugowej, hydrologicznej i meteorologicznej,
 • monitorowanie statków stanowiących zagrożenie dla żeglugi, w tym statków przewożących ładunki niebezpieczne oraz odbieranie raportów o wypadkach i katastrofach na odcinku objętym systemem RIS,
 • wspomaganie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczania rozlewów na obszarach objętych działaniami Centrum RIS,
 • prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej,
 • publikowanie informacji dla kapitanów NtS,
 • opracowywanie i zarządzanie taktycznymi i strategicznymi informacjami o ruchu,
 • sporządzanie statystyk z ruchu statków,
 • gromadzenie i archiwizowanie danych z sensorów RIS, takich jak czujniki meteorologiczne, wodowskazy, obrazy z kamer, dane DGPS oraz łączność VHF,
 • aktualizacja portalu RIS,
 • zarządzanie systemem elektronicznego raportowania statków (ERI),
 • utrzymywanie punktu Kontaktowego/informacji HNS oraz opracowywanie dokumentacji na potrzeby HNS (Host Nation Support),
 • uczestniczenie w treningach stałego dyżuru,
 • współpraca przy utrzymaniu w gotowości technicznej i eksploatacyjnej infrastruktury Centrum RIS,
 • współpraca z administracją drogi wodnej objętej obszarem RIS oraz dróg wodnych przyległych do tego obszaru, tj. RZGW Szczecin, WSA Eberswalde i Urząd Morski w Szczecinie w zakresie interoperacyjności i harmonizacji usług RIS z istniejącymi systemami,
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej oraz instytutami badawczymi w zakresie interoperacyjności i harmonizacji usług RIS z istniejącymi systemami,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urządzeń łączności radiowej,


Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie oraz z użyciem radiotelefonów.


Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących. Brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunki: nawigacja, transport, żegluga śródlądowa, rewitalizacja dróg wodnych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie z późniejszymi zmianami,
 • znajomość Ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami
 • znajomość Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej lub żegludze śródlądowej,
 • znajomość urządzeń nawigacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. komunikatów dla kapitanów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • prawo jazdy kat. B
 • świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej lub żegludze śródlądowej,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
  sekretariat - pok. nr 29, parter

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry