Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw naliczeń wynagrodzeń w Wydziale Finansów

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników oraz listy dodatkowych należności w celu terminowej realizacji zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku służby i stosunku pracy;
 • Prowadzenie kartotek zarobkowych, podatkowych i zasiłkowych funkcjonariuszy i pracowników w celu udokumentowania wielkości otrzymanych w roku kalendarzowym świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz prawidłowego rejestrowania okresów zasiłkowych;
 • Sporządzanie formularzy PIT-11 o rocznych dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika w celu przekazania ich funkcjonariuszom i pracownikom oraz właściwym organom administracji skarbowej;
 • Sporządzanie zaświadczeń o wysokości osiągniętego przychodu (dochodu) w celu przedłożenia ich zainteresowanym funkcjonariuszom lub pracownikom;
 • Przygotowanie i opracowanie pracownikom dokumentacji do celów emerytalno - rentowych (druk Rp-7) w celu przedłożenia ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • Wprowadzanie do kartotek podatkowych funkcjonariuszy i pracowników kwoty otrzymanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie informacji przekazanych z wydziałów merytorycznych realizujących przedmiotowe świadczenia w celu sporządzenia rzetelnej informacji o osiągniętych rocznych przychodach i zaliczkach na podatek dochodowy;
 • Ewidencjonowanie w sposób chronologiczny wydatków z tytułu wypłacanych nagród motywacyjnych funkcjonariuszy w celu bieżącej kontroli stopnia wykorzystania określonych na ten cel limitów finansowych;
 • Archiwizowanie dokumentacji służbowej w celu prawidłowego jej zabezpieczenia i przekazania do składnicy akt.


Warunki pracy

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku pracy w komórkach finansowych
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego biegła znajomość MS Office
 • Biegła znajomość MS Office
 • Zdolności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe np.: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania doświadczenia w administracji publicznej - kopie dokumentów potwierdzających takie doświadczenie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry