Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw księgowości Sekcja Finansów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, ul. Górnośląska 7,
43-200 Pszczyna


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w obsłudze finansowo-księgowej jednostki w ujęciu syntetycznym i analitycznym, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów, w tym w: przyjmowaniu, sprawdzaniu, sporządzaniu, dekretowaniu, wprowadzaniu do systemu finansowo- księgowego dowodów księgowych, egzekwowaniu należności, realizacji zobowiązań finansowych poprzez przygotowywanie przelewów, sporządzaniu sprawozdań finansowych, naliczaniu podatków od nieruchomości, naliczaniu umorzeń
 • Udział w realizacji zagadnień płacowych, w tym w: naliczaniu wynagrodzeń, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz innych świadczeń pracowniczych, rozliczaniu podatku dochodowego, wystawianiu deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, dokonywaniu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dokonywaniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, prowadzeniu dokumentacji płacowej, wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz dokumentacji emerytalno-rentowej
 • Prowadzenie obsługi kasowej jednostki
 • Obsługa finansowo-księgowa PKZP (prowadzenie kart pożyczkobiorców, dokonywanie analiz, sporządzanie przelewów, księgowanie operacji gospodarczych)
 • Udział w realizacji zadań wspólnych komórek organizacyjnych zgodnie z regulaminem organizacyjnym KP PSP


Warunki pracy

Praca biurowa, w godzinach 7.30 - 15.30. Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami administracji państwowej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym / naturalnym oświetleniu, kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy.
Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon, inne urządzenia peryferyjne.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na kopercie należy umieścić dopisek: NABÓR KSC PF. W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć własnym odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty, które nie będą spełniały warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Nabór będzie przeprowadzany etapowo.
Uwaga: Kandydat/kandydatka, który/a spełni wymogi niezbędne wynikające z ogłoszenia o naborze i zostanie zakwalifikowany do następnego etapu będzie powiadomiony telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia kolejnego etapu.
Etapy naboru:
I. Etap 1 - weryfikacja dokumentów:
a) sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę/kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych,
b) wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatek/kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych
w ogłoszeniu.
II. Etap 2 - sprawdzian wiedzy i umiejętności:
a) sprawdzian wiedzy z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu oraz obsługi programów i narzędzi biurowych – w tym arkusza kalkulacyjnego
b) rozmowa kwalifikacyjna.
III. Etap 3 - ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienie najlepszych kandydatów.
Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.

Planowany termin zatrudnienia: 1 stycznia 2020r.

Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku mnożnik 1,0 x kwota bazowa 1.916,94 plus wysługa lat, z zastrzeżeniem - nie mniej niż 2600 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r./Dz.U. z 2019 poz. 1778/).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (+48) 32 44 93 702.

Pełna treść ogłoszenia na: http://strazpszczyna.mojbip.pl (zakładka: ogłoszenia).


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, służby cywilnej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Umiejętność obsługi programów i narzędzi biurowych środowiska MS Office - w tym arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu „Płatnik”
 • Kultura osobista, dobra organizacja pracy własnej i w zespole, samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji
 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody naprzetwarzania danych osobowych (RODO)
 • Podpisana przez osobę składającą aplikację klauzula informacyjna
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktualnego prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry