Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw wyrobów budowlanych w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul.Ozimska 19
45-057 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, w celu ustalenia prawidłowości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
 • Uczestniczy w pobieraniu do badań próbki wyrobów budowlanych (w toku kontroli, poza kontrolą oraz składowanych na terenie budowy), przygotowuje pod względem formalno-prawnym i zleca ich badanie, jak też ustala opłatę za przeprowadzone badania, w celu zapewnienia obrotu wyrobami budowlanymi posiadającymi właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w l instancji z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, w tym przygotowuje projekty decyzji, postanowień i pism techniczno-prawnych, w celu zapewnienia zgodnego z przepisami obrotu wyrobami budowlanymi.
 • Przygotowuje i przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacje o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także wydanych opiniach dla organów celnych, w celu zapewnienia funkcjonowania Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych.


Warunki pracy

Praca biurowa, praca terenowa poza siedzibą urzędu – wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. opolskiego , kierowanie służbowym samochodem osobowym, zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych, kontakty z osobami i podmiotami zewnętrznymi.
Lokalizacja biura – I piętro, windy, toalety dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów do pracy oraz pracowników Urzędu, w celu zachowania specjalnych środków ostrożności, podjęto decyzję o prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w formie on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego – Skype (przy małej liczbie kandydatów możliwa jest zmiana formy rekrutacji).
Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji – weryfikację formalną ofert, zostaną poinformowani o szczegółach kolejnego etapu mailowo i telefonicznie.

Ponadto informujemy, że możliwe jest także przesyłanie ofert pracy:
- na adres mailowy: biuro@winb.opole.pl. (otrzymanie przez Urząd oferty należy potwierdzić telefonicznie)
- platformę e PUAP nasz adres na ePUAP tut. Inspektoratu: /WINBOPOLE/skrytka z
Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 5MB, z tego rozmiar załączników nie może przekroczyć 3,5MB, co wynika z możliwości udostępnionej przez platformę ePUAP.

W celu prawidłowego złożenia oferty należy załączyć skany/zdjęcia dokumentów niezbędnych oraz podpisanych własnoręcznie oświadczeń.
Mamy nadzieję, że rozwiązania te zostaną przyjęte pozytywnie i pozwolą na dalsze, bezpieczne działanie Urzędu i prowadzenie procesów rekrutacji.
Taka forma procesu rekrutacji obowiązywała będzie w Urzędzie od 17 kwietnia br. do odwołania.

Prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w CV.

Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew.13


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady bądź Komisji Unii Europejskiej dotyczących wyrobów budowlanych, Prawa przedsiębiorców, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • ­Systematyczność, rzetelność komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie (w przypadku wykształcenia wyższego technicznego)
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Uprawnienia budowlane

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego
  ul.Ozimska 19
  45-057 Opole
  lub osobiście -sekretariat WINB -pokój nr 112
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry