Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw postępowań szkodowych i windykacji w Sekcji Windykacji Należności Budżetowych Wydziału Finansów KWP w Lublinie

20-019 Lublin ulica Gabriela Narutowicza 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • windykuje należności dochodów budżetowych z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu KWP w Lublinie, nawiązek, kosztów nieuzasadnionej interwencji Policji, kosztów procesu, kosztów bezskutecznej egzekucji wraz z należnościami ubocznymi i przekazuje organom egzekucyjnym tytuły wykonawcze,
 • prowadzi rejestr postępowań w sprawach szkód w majątku KWP w Lublinie,
 • prowadzi ewidencję dotyczącą należności dochodów budżetowych z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu KWP w Lublinie, nawiązek, kosztów nieuzasadnionej interwencji Policji, kosztów procesu, kosztów bezskutecznej egzekucji wraz z należnościami ubocznymi,
 • dokonuje opisów wpłat przedmiotowych należności/roszczeń,
 • prowadzi analizę nadzorowanych należności/roszczeń Skarbu Państwa,
 • sporządza i elektronicznie podpisuje pisma kierowane do organów egzekucyjnych zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w tym zakresie,
 • weryfikuje wnioski dłużników występujących o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu KWP w Lublinie, kosztów nieuzasadnionej interwencji Policji, kosztów procesu, kosztów bezskutecznej egzekucji wraz z należnościami ubocznymi oraz przeprowadza postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku dłużnika,
 • uzgadnia prowadzone ewidencje analityczne przedmiotowych należności.


Warunki pracy


 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, przy monitorze ekranowym powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie często pod presją czasu.

 • Lokalizacja stanowiska pracy – budynek KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Finansów KWP w Lublinie na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów) oraz nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów do wglądu.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego są: kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji potwierdzających zamknięty okres wymaganego czasu pracy.
 • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/wolne-stanowiska-w-korp oraz https://portal.lu.policja.gov.pl./index.html.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w komórkach finansowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość przepisów dotyczących kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego wykonawczego, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi
 • Obsługa komputera, znajomość programów biurowych (MS Office)
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość
 • Samodzielność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  20-019 Lublin, Narutowicza 73

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi