Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi oraz eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów

31-571 Kraków Ul. Mogilska 109

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielnie pełni nadzór inwestorski (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzoruje prace w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i odgromowych oraz alarmowych,
 • uczestniczy w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikuje dokumentację projektową i opracowań sporządzanych przez biura projektów,
 • koordynuje zadania związane z zaopatrzeniem pracowników obsługi i konserwatorów Wydziału oraz KMP/KPP garnizonu małopolskiego w materiały do konserwacji, sprzęt i narzędzia,
 • przygotowuje dokumentację techniczną dla zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (w tym m.in. określa zakres robót, sporządza kosztorys inwestorski) oraz dokumentację formalno-prawną niezbędną do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),
 • wykonuje bieżące kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych z równoczesnym przedkładaniem propozycji dalszego postępowania oraz wykonuje okresowe kontrole, sprawdzających stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz realizuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych,
 • sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane.


Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie.
Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z budową i przebudową linii elektrycznych w budynkach podległych KWP w Krakowie, zleca i nadzoruje prace w zakresie utrzymania obiektów służbowych, wykonuje czynności techniczne związane z pomiarami w urządzeniach i sieciach energetycznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów),
a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu elektrycznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem robotami budowlanymi lub nadzorem inwestorskim robót budowlanych w branży elektrycznej
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania BIMestiMate
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru
 • prawo jazdy kategorii B
 • obsługa programów do projektowania typu AutoCad
 • powyżej 6 m-cy doświadczenia w obszarze dozoru nad urządzeniami elektroenergetycznymi


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: powyżej 3-lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorem inwestorskim robót budowlanych w branży elektrycznej (rodzaj i długość)
 • Kopia uprawnień budowlanych zgodnych z przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawo jazdy kat. B
 • kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  05/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi