Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw związanych z koordynacją eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie

31-571 Kraków Ul. Mogilska 109

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje i planuje prace w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w obiektach podległych KWP w Krakowie,
 • przygotowuje, planuje i prowadzi sprawy związane z dostawą mediów (energii cieplnej, gazu, wody, ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów Policji woj. małopolskiego), zbiera i analizuje dane, tworzy sprawozdania, wnioski i wytyczne a także opiniuje otrzymane oferty, opracowuje umowy i porozumienia, analizuje oraz prowadzi rozliczenia,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz wykonuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych,
 • koordynuje i przygotowuje funkcjonowanie kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji woj. małopolskiego (w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego), a także opracowuje we współpracy z referatami gospodarczo finansowymi jed. normatywu opałowych i mocy zmówionej dla poszczególnych obiektów (zarówno dla potrzeb centralnego ogrzewania jak również ciepłej wody użytkowej),
 • prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zakupów i usług w zakresie napraw, konserwacji innych urządzeń technicznych będących w merytorycznym zakresie wydziału
 • analizuje i przedkłada propozycje nowych rozwiązań technicznych w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • realizuje zagadnienia związane naliczaniem opłat dla obiektów Policji za gospodarcze korzystanie ze środowiska.


Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane z koordynowaniem i planowaniem prac w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń energetycznych. Przygotowywanie, planowanie i prowadzenie spraw związanych z dostawa mediów (energii cieplnej, gazu, wody, ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów). Koordynowanie funkcjonowania kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji. Zlecanie zakupów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych wraz z doborem parametrów urządzeń klimatyzacyjnych
do pomieszczeń.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych
urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.

 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).

 • http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc

 • O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia
  oferty do urzędu.

 • Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie.

 • Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).

 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w
  KWP w Krakowie.

 • Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.

 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • powyżej 6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy przy zlecaniu napraw eksploatacyjnych w obiektach, bieżącej obsłudze obiektów, zawieranie umów na dostawy mediów w obiektach lub praca w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • wiedza w zakresie eksploatacji, konserwacji napraw instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych
 • obsługa komputera ze znajomością oprogramowania biurowego MS Office lub podobny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego związanego z montażem urządzeń instalacji i sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru
 • obsługa programów do projektowania typu AutoCad, programu do kosztorysowania typu BIMestiMate
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne powyżej 6 m-cy doświadczenia zawodowego w pracy przy zlecaniu napraw eksploatacyjnych w obiektach, bieżącej obsłudze obiektów, zawieranie umów na dostawy mediów w obiektach lub praca w administracji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru
 • kopia prawo jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi