Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Krakowie

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Badania Gospodarki Społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywuje i realizuje badania statystyczne w celu uzyskania danych wynikowych
 • Kontroluje, analizuje i weryfikuje wyniki badań w celu prezentacji danych
 • Opracowywuje zbiorcze informacje statystyczne w celu ich publikacji
 • Współdziała w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych w celu rozwijania i doskonalenia badań statystyki publicznej
 • Współpracuje z projektantami i programistami systemów informatycznych w celu poprawy jakości i prawidłowości działania systemów


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu statystyki i ekonomii
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej
 • Znajomość programu obsługującego bazy danych i do analizy danych statystycznych
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Wystąpienia publiczne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Krakowie
  ul. Kazimierza Wyki 3
  31-223 Kraków

  Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać poprzez ePuap lub wysłać pod w/w adres w zamkniętej i podpisanej kopercie, opatrzonej numerem naboru.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry