Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw pozwoleń na broń w Sekcji ds. Pozwoleń na Broń Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wszczyna na żądanie stron postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie pozwolenia na broń palną do celów łowiecki, sportowych, kolekcjonerskich oraz dopuszczenia do posiadania broni,
 • przygotowuje i opiniuje dokumentację dot. wydania posiadaczom broni zaświadczeń uprawniających do nabycia broni palnej,
 • wykonuje czynności materialno - techniczne związane z rejestracją, wyrejestrowaniem broni palnej,
 • wprowadza dane do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) w obszarze BROŃ
 • wprowadza dane do rejestrów elektronicznych i manualnych funkcjonujących w Sekcji ds. Pozwoleń na Broń,
 • weryfikuje i analizuje dane przekazywane przez Polski Związek Łowiecki i stowarzyszenia strzeleckie i kolekcjonerskie,
 • archiwizuje materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z praca przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie (tymczasowa siedziba: ul. Ujastek 1 w Krakowie). 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia biurowe Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie, mieszczące się tymczasowo (na czas remontu budynku w Krakowie, os. Zgody 10) w budynku Nowego Centrum Administracyjnego w Krakowie, ul. Ujastek 1, na I piętrze - niedostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu: brak zewnętrznego pojazdu dla wózków inwalidzkich, brak windy, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: 2 zestawy komputerowe, meble biurowe, telefon. Dodatkowo: obsługa urządzeń
biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.

 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).

 • http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc

 • O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia
  oferty do urzędu.

 • Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie.

 • Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).

 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w
  KWP w Krakowie.

 • Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz
  oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość przepisów Ustawy o ochronie osób i mienia,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym praca w środowisku MS Office, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja i planowanie pracy,
 • obsługa poczty elektronicznej i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: 1 - roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (rodzaj i długość)
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry