Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw przygotowania zadań inwestycyjno-remontowych oraz nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne pełni nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowuje, opracowuje dane techniczno-finansowe, na podstawie których sporządzane są plany i harmonogramy przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych,,
 • sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • przygotowuje opracowania programowe w tym m.in.: programy inwestycyjne dla zadań inwestycyjnych oraz programy funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunki techniczne i terenowo - prawne oraz przygotowuje roczne i wieloletnie plany inwestycji i remontów,
 • analizuje i przekłada propozycje nowych rozwiązań w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów oraz opracowuje programy funkcjonalno-użytkowe remontów i inwestycji obiektów Policji,
 • wykonuje kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z równoczesnym przekładaniem propozycji dalszego postępowania w przypadku ujawnienia nieprawidłowości,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz realizuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych.
 • sporządza wnioski i zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej oraz na realizację robót budowlanych,
 • weryfikuje opracowania przygotowane przez biura projektów w tym dokumentacji budowlanej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi oraz w zakresie utrzymania obiektów służbowych. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 74 910.

 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).

 • http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc

 • O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia 
  oferty do urzędu.

 • Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich  
  terminie.

 • Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).

 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w 
  KWP w Krakowie.

 • Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz
  oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu budowlanym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem robotami budowlanymi lub realizacją zadań związanych z przygotowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania BIMestiMate.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru,
 • obsługa programów do projektowania typu AutoCad,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne powyżej 2- lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem robotami budowlanymi lub realizacją zadań związanych z przygotowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych (rodzaj i długość)
 • kopia uprawnień budowlanych zgodnych z przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków (Biuro Przepustek)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry