Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kadrowych w Wydziale Kadr

Komenda Miejska Policji w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z przyjęciem, przebiegiem i zwolnieniem ze służby w Policji oraz prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych.
 • Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych funkcjonariuszy Policji.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie elektronicznym SWOP (Systemie Wspomagania Obsługi Policji) w celu zapewnienia aktualnej informatycznej bazy danych kadrowych.
 • Załatwianie bieżącej korespondencji kadrowej funkcjonariuszy Policji.
 • Współpraca z kierownikami obsługiwanych jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz koordynowanie zadań w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy Policji.
 • Przygotowywanie wniosków awansowych, odznaczeniowych i innych dotyczących funkcjonariuszy Policji obsługiwanych jednostek i komórek organizacyjnych.
 • Przeliczanie stażu pracy funkcjonariuszy Policji niezbędnego do wysługi lat oraz nagrody jubileuszowej.
 • Archiwizowanie dokumentacji kadrowej w celu jej przekazania do archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.


Warunki pracy

Realizacja spraw związanych z obsługą kadrową funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Praca administracyjno-biurowa.
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na II piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
Proponowane wynagrodzenie: 3.150,10 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat. Prosimy o
skorzystanie ze wzoru oświadczeń umieszczonych pod linkiem
http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/download/399/31152/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej-1.docx
Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym
należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie ( tj. po 17 czerwca 2019r.) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy
o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod nr tel. (12) 61 52 514
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z kadrami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o Policji i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów resortowych,
 • umiejętność: analizowania i interpretowania przepisów, obsługi komputera, dobrej organizacji pracy, rozwiązywania problemów, pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność,
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprzwdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry