Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Krakowie

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych w celu rozwijania i doskonalenia zadań statystyki publicznej.
 • Współudział w badaniu możliwości wykorzystania danych pozastatystycznych w badaniach statystycznych (administracyjne źródła danych) w celu oceny przydatności danych administracyjnych dla celów statystyki publicznej.
 • Przygotowanie i realizacja badań statystycznych w celu uzyskania poprawnych danych.
 • Opracowywanie zbiorczych informacji statystycznych w celu publikacji danych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.
Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą sporządzenia.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i zasadach postępowania rekrutacyjnego.
Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Osoby, które chciałyby odebrać swoje dokumenty, powinny to zastrzec w aplikacji i zgłosić się po odbiór w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia wyników.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (012) 36 10 233.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych lub matematyczno-statystyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • Wiedza z zakresu statystyki i ekonomii.
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych, PBSSP.
 • Znajomość przepisów regulujących działalność Urzędu.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość programów obsługujących bazy danych i do analizy danych statystycznych (np. SQL, Statistica, SPSS).
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Współpraca.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Komunikacja pisemna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne.
 • Kreatywność.
 • Wystąpienia publiczne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry