Opis stanowiska pracy


Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw żywnościowych w Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

11-400 Kętrzyn ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na artykuły żywnościowe związane z planowaniem żywienia funkcjonariuszy SG, pracowników i innych osób w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców,
 • samodzielnie rozpoznaje rynek na dostawy, usługi w dziale żywnościowym w celu zapewnienia nieprzerwanego zabezpieczenia potrzeb Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców,
 • na bieżąco samodzielnie prowadzi elektroniczną ewidencję środków trwałych Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej, prowadzi książkę kontową wydatków budżetowych, sprawdza, przygotowuje i opisuje operacje finansowe związane z opłatami za środki trwałe. Sporządza sprawozdania roczne ze środków trwałych,
 • sporządza Plan Zamówień Publicznych w zakresie działalności działu żywnościowego. Odpowiada za jego realizację zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Bierze udział w rocznym planowaniu potrzeb rzeczowo-finansowych działu żywnościowego,
 • sporządza projekty decyzji Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej i opiniuje wnioski o odpłatne wyżywienie kierowane do Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • na bieżąco bierze udział w klasyfikowaniu i wybrakowaniu sprzętu Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej,
 • kompletuje i archiwizuje dokumenty celem przekazania do Archiwum Zakładowego.


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności (schody, brak wind). Brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją ruchową). Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.  


Występują kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie - osobiste i telefoniczne w trakcie realizacji zamówień publicznych poniżej 30.000 euro, kilka razy w tygodniu - telefoniczne z wykonawcami umów dotyczących działu żywnościowego celem realizacji przedmiotu zamówienia. Rozpoznanie rynku do 30.000 euro osobiście, kilka razy w roku – osobiste w celu doprowadzenia do podpisania umów.


Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak: praca w terenie, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz i stres.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Rodzaj umowy: na czas określony w celu zastępstwa.

 • Świadczenie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30.

 • Miejsce wykonywania pracy: komenda oddziału.

 • System wynagradzania: miesięczny.

 • Jeżeli w Twoich dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, niezbędne będzie Twoje oświadczenie o zgodzie na ich przetwarzanie. Wówczas takie oświadczenie może być sformułowane w następujący sposób „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

 • W przypadku legitymowania się dokumentami wystawionymi na inne niż obecnie posiadane nazwisko kandydat winien złożyć stosowne oświadczenie na tę okoliczność.

 • Oferty kandydatów, które wpłyną do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zostaną zweryfikowane pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu w części „Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)” poprzez weryfikację:
  - złożenia oferty w wyznaczonym terminie,
  - kompletności dokumentów,
  - treści dokumentów, w tym dat i wymaganych podpisów.

 • List motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata.

 • Treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy/Oświadczenia – stanowiska w korpusie służby cywilnej.

 • Osoby – po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej (o ile występuje) dokumentów - zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku niepodania adresu e-mail - telefonicznie).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 13 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie umów i zobowiązań, zasad rachunkowości,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • argumentowanie,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. B,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/kandydatka nie pracował/ła, niepełnił/ła służbę w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/ła współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
  BIURO PODAWCZE – czynne całą dobę
  lub
  - w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą W-MOSG (ePUAP) dostępną na stronie BiP W-MOSG w zakładce: ePUAP.
  Decyduje data wpływu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą W-MOSG.
  Dokumenty wymagające podpisu należy dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie całość podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi