Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Biurze Organizacyjno-Budżetowym

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) określonych w przepisach prawnych celem zapewnienia przestrzegania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (ŚUW) tych przepisów i zasad bhp.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnianych pracowników ŚUW, stażystów i praktykantów oraz szkoleń okresowych dla pracowników celem zapoznania ich z metodami pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz poinformowania o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych celem dokonywania stosownych zakupów związanych z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy celem zapewnienia środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy.
 • Ustalenie z wykonawcami robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych szczegółowych warunków bhp celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom ŚUW oraz określenia podziału obowiązków w tym zakresie.
 • Weryfikowanie wniosków o refundację zakupu okularów korygujących celem sprawdzenia czy wniosek spełnia określone przez pracodawcę zasady, a pracownikowi ŚUW przysługuje ta refundacja.
 • Nadzorowanie wydawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego celem zapewnienia przestrzegania określonych w tym zakresie zasad.
 • Opracowywanie zarządzeń Dyrektora Generalnego ŚUW celem określenia zasad refundacji zakupu okularów korygujących oraz zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 • Prowadzenie obsługi Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy celem zapewnienia wsparcia pracy tej Komisji.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
• nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
• elastyczny czas pracy
• perspektywę rozwoju zawodowego
• udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
• pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów
• na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy, kiosk oraz bankomat
• siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne m.in.: z Państwową Inspekcją Pracy, z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską, z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach. Praca w terenie w związku z przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu bhp. Konieczność bieżącego, samodzielnego korzystania ze środków komunikacji publicznej, celem dojazdu do właściwych – ze względu na realizowane zadanie – miejsc/lokalizacji. Praca powyżej 3 metrów wysokości w związku z przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html oraz w linku pod ogłoszeniem.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
stażu pracy w bhp

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Kodeksu Pracy
 • znajomość rozporządzeń: RM ws. służby bezpieczeństwa i higieny pracy, MPiPS ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, MPiPS ws. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, RM ws. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia MGiP ws. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25
  40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy”
  Zachęcamy do składania aplikacji drogą elektroniczną
  Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP lub drogą mailową na adres rekrutacja@katowice.uw.gov.pl – decyduje wówczas data wpływu do urzędu
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry