Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracyjnych i transportu w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie elektronicznego systemu zarządzania flotą pojazdów LUW - prowadzenie książki przeglądów, kosztów, wymiany materiałów i płynów eksploatacyjnych, opon, itp.
 • Planowanie i organizowanie przeglądów technicznych, napraw i konserwacji pojazdów służbowych LUW
 • Organizowanie terminowego zaopatrzenia i dokonywania zakupów części zamiennych, materiałów pędnych, olejów, smarów, narzędzi i urządzeń warsztatowych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami
 • Rozliczanie zużycia paliw - analiza zużycia paliwa, prowadzenie rejestru, niezbędne obciążenia
 • Prowadzenie spraw związanych z urządzeniami, które podlegają dozorowi technicznemu w tym m.in. prowadzenie ksiąg rewizyjnych wind, sprężarek, urządzeń ciśnieniowych w hydroforni, platformy jezdnej, dźwigników samochodowych, itp.


Warunki pracy

- Praca w terenie
- Zagrożenie korupcją
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na 7 piętrze
- Zainstalowana winda

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 78 51 624
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego - 3 200,00 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z gospodarowaniem flotą pojazdów - logistyką

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców
 • Znajomość przepisów dotyczących urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, terminowość
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Umiejętność negocjowania
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office w zakresie - edytora tekstów MS Word, - arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry