Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zieleni zabytkowej Wydział Zabytków Nieruchomych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie pozwoleń na realizacje prac w celu zapewnienia nadzoru konserwatorskiego nad zielenią zabytkową i jej ochroną,
 • Zadanie 2: prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego pod kątem zabytkowych założeń zieleni i obszarów ochrony,
 • Zadanie 3: dokonywanie oceny merytorycznej dokumentacji technicznej prac projektowych pod względem konserwatorskim dla użytkowników i właścicieli obiektów,
 • Zadanie 4: prowadzenie kontroli i oględzin terenowych obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów i obszarów figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obiektów i obszarów objętych ustaleniami ochrony prawa miejscowego (parków, cmentarzy i pozostałych założeń zielonych) pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń, dokonywanie oceny prowadzonych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych,
 • Zadanie 5: wydawanie opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zabytkowych założeń zieleni oraz zieleni w strefach ochronnych,
 • Zadanie 6: opracowywanie i przygotowywanie materiału odwoławczego na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków,
 • Zadanie 7: sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia bieżącej informacji na temat ilości i jakości załatwianych spraw.


Warunki pracy

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
• pokój biurowy mieści się na V piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra.
• brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 3.400 zł/mies. (+ wysługa lat).

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu wiedzy.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
• rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 301-62-67 wew. 39


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie wykształcenie: średnie techniczne o profilu architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • pozostałe wymagania niezbędne: • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych, • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, • znajomość ustawy o ochronie przyrody, • znajomość ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, • znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, • znajomość ustawy o planowaniu przestrzennym, • znajomość ustawy Prawo budowlane, • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, • znajomość ustawy o znajomość ustawy o opłacie skarbowej, • umiejętność interpretacji przepisów prawnych, • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, • umiejętność pracy w zespole; wymagania d o d a t k o w e • komunikatywność, • umiejętność obsługi komputera, • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
  ul. Dyrekcyjna 2-4
  80-852 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry