#

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - Oddział Regionalny AMW w Krakowie

Agencja Mienia Wojskowego

Kraków, małopolskie

Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - Oddział Regionalny AMW w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 63/23

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista (uprawnienia elektryczne) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Oddział Regionalny AMW w Krakowie

Oferujemy:

 •  ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 •  możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 •  zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 •  możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie. 

Główne obowiązki:

 • realizowanie, nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych w określonej specjalności oraz wykonywanie czynności związanych z eksploatacją tego obszaru,
 • zawieranie umów na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej do budynków i lokali w zasobie Oddziału oraz ich rozliczanie,
 • nadzorowanie i kontrolowanie remontów lokali użytkowych, garaży itp. w zakresie urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • sprawdzanie i sporządzanie dokumentacji inwestycyjnej i remontowej, nadzorowanie i rozliczanie zadań remontowych w ramach posiadanych uprawnień oraz prowadzenie spraw gwarancyjnych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowywaniu umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a także udział w pracach komisji przetargowych,
 • weryfikowanie i opisywanie faktur, not księgowych oraz wykonywanie opisów kontrolingowych dokumentów księgowych w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne:

 •  wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych,
 • znajomość ustawy: Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość procesu budowlanego,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość programu do kosztorysowania robót budowlanych (np.: Norma PRO, Zuzia),
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału (trzy województwa),
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń Grupy 1: instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, z uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV,
 • prawo jazdy kat. B.

Wmagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 20 kwietnia 2023 r.

 Miejsce składania dokumentów: 

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
 z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 63/23”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online klikając w "Aplikuj"

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 •  rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Prosimy o pobranie i dostarczenie z dokumentami wypełnionego załącznika zamieszczonego poniżej (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
osiwadczenie-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi