Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego

Warszawa, Mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
1200
Strona internetowa:
https://amw.com.pl

Prezentacja firmy

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231 z późń. zm.)AMW realizuje zadania własne oraz zlecone.Do najważniejszych zadań własnych należą:gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji;obrót mieniem (sprzedaż lokali mieszkalnych, innych nieruchomości oraz infrastruktury);przejmowanie i nabywanie mienia;dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury;prowadzenie działalności gospodarczej;sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia;budowanie domów mieszkalnych;przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o których mowa w Ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.Zadania zlecone to zadania powierzone przez ministra obrony narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych w szczególności dotyczące:planowania i realizowania inwestycji;wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową;wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji;tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych.Misja - Wspieramy Siły Zbrojne RP, dbamy o zakwaterowanie żołnierzy, sprzedajemy nieruchomości, uzbrojenie i sprzęt.