Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/06/2021.

Specjalista ds. Energetycznych

Warszawa, mazowieckie

Prokuratura Krajowa

Opis stanowiska pracy

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ENERGETYCZNYCH

Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty ds. energetycznych w Biurze Administracyjno – Finansowym w Prokuraturze Krajowej w trybie art. 3b ust 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3 a ust. 2 ww. ustawy).
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymiar etatu: 1,0

liczba stanowisk pracy: 1

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Główne obowiązki:

 • sporządzanie planów zakupów inwestycyjnych i remontów w zakresie zadań dotyczących gospodarki energetycznej, w odniesieniu do nieruchomości pozostającej w posiadaniu Prokuratury Krajowej;
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem czynności z właściwymi organami w zakresie gospodarki energetycznej nieruchomościami;
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją i przeglądem stanu technicznego budynków w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zapewniając terminowe kontrole okresowe, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa energetycznego;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem funkcjonowania nieruchomości Prokuratury Krajowej pod względem energetycznym, w tym sprawowanie nadzoru nad koniecznymi robotami budowlanymi o charakterze inwestycyjnym, remontowym, przygotowywanie procedur związanych z zakupami wyposażenia technicznego i zakupem usług w zakresie gospodarki energetycznej;
 • planowanie i nadzorowanie robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym i remontowym - w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;
 • dokonywanie analizy kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem analizy systemów elektroenergetycznych będących we władaniu Prokuratury Krajowej, w zakresie: bezpieczeństwa dostaw energii, bilansu mocy, optymalizacji zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych;
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad: jakością i ciągłością dostaw energii, planowaniem i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz piorunochronnych w nieruchomości Prokuratury Krajowej, sposobem prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji powierzonych podmiotom zewnętrznym, prowadzeniem eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz piorunochronnych (w tym dokumentacji eksploatacyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem czynności wchodzących w zakres obsługi i konserwacji, wykonywanych przez pracowników Prokuratury, stosownie do wymogów obowiązujących przepisów, norm, instrukcji i zasad wiedzy technicznej;
 • uczestniczenie w opiniowaniu opracowań technicznych dotyczących systemów elektroenergetycznych w nieruchomości Prokuratury Krajowej;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym rozmieszczeniem i użytkowaniem sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego oraz prowadzenie jego ewidencji.

 

Wykształcenie: wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia - wymagane studia techniczne na kierunku elektroenergetycznym.

Wymagania

Wymagania konieczne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i obsługi instalacji elektroenergetycznych;
 • posiadanie świadectwa kwalifikacji „D” w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV lub posiadanie świadectwa kwalifikacji „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania pakietu MS Office w szczególności Excel i Word;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej – umiejętność ustalania priorytetów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, nastawienie na realizację celu, rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopia świadectwa kwalifikacji „D” w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV lub kopia świadectwa kwalifikacji „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie.
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego (fakultatywnie).

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 maja 2021 roku, na adres:

Prokuratura Krajowa

Biuro Kadr

ul. Postępu 3

02 – 676 Warszawa

 

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.5.2020 na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty ds. energetycznych w Biurze Administracyjno - Finansowym w Prokuraturze Krajowej.

 

Inne informacje:

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 918.

Prezentacja firmy

Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy... Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „Instytutem Pamięci Narodowej”.

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
27/05/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Energetyka , Praca Inżynieria , Praca Kadra zarządzająca , Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Administracja Publiczna
do góry