Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Tarnowie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw prowadzenia i obsługi depozytu w Referacie Kryminalnym Komisariatu Policji Tarnów-Zachód


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, wydawanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych,
 • ewidencjonowanie w rejestrach postępowań przygotowawczych i rejestrach postępowąń sprawdzających odmów wszczęcia poszczególnych spraw oraz ewidencjonowanie dokonanych w związku z tym rejestracji kryminalnych,
 • prowadzenie korespondencji z sądem, prokuraturą, urzędem skarbowym oraz WPA KWP w Krakowie w związku z dowodami rzeczowymi,
 • udzielanie wyczerpującej informacji osobom fizycznym zgłaszającym się do jednostki w związku z prowadzonym depozytem dowodów rzeczowych,
 • udział w pracach komisji ds. przekazywania agend służbowych naczelników wydziałów KMP i komendantów komisariatów Policji.


Warunki pracy

- praca w podstawowym systemie czasu pracy /praca jednozmianowa,


- praca biurowa,


- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała,


- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon,


- dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner,


- wysiłek fizyczny (dźwiganie do 20 kg),


- obsługa klientów zewnętrznych,


- budynek nie jest wyposażony w windę, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2021 roku.


Proponowane wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze 2821,17 zł + dodatek za wysługę lat.


W liście motywacyjnym należy podać nazwę stanowiska oraz numer ogłoszenia.


List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.


O terminowości oferty decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.


Kompletne oferty, to takie które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.


Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę.


Niespełnienie przez kandydata co najmniej jednego z wymogów formalnych przerywa proces weryfikacji jego dokumentów aplikacyjnych i powoduje dyskwalifikację w dalszym procesie naboru.


Kandydaci spełniający wymogi formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani pocztą elektroniczną (preferowane) bądź telefonicznie - prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych.


Z procedurą naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej można zapoznać się również na stronie BIP KMP w Tarnowie.


Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP KMP w Tarnowie w zakładce „Ogłoszenia”.


Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy administracyjno - biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy z innymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'Ściśle tajne"


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z procedurą naboru - załącznik nr 9),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczenstwa upoważaniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle tajne".

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Wspomagający
  Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
  ul. Traugutta 4
  33-101 Tarnów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry