Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw podatku akcyzowego i podatku od gier w Piątym Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w celu określania należności podatkowej,
 • Wnioskowanie o zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w celu doprowadzenia do realizacji tych zobowiązań,
 • Sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy w Urzędzie oraz zewnętrznym podmiotom uprawnionym.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         Praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,


·         Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


·         budynek pięciopiętrowy,


·         winda umożliwia wjazd na IV piętro


·         w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych


·         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


·         narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.


O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.


Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.


CV / życiorys  i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.


Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.


CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne  do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy.


Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy  w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:


http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej - w- poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń


Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 61 87 30 565, 61 85 86 188   Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa podatkowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programu komputerowego ZEFIR2, SZPROT, REJESTR SPRAW,
 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto SPA-5”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry