Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku

ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane,
 • przygotowywanie projektów dokumentów: decyzji administracyjnych, postanowień, zarządzeń,
 • archiwizacja dokumentacji, prowadzenie teczek akt spraw,
 • prowadzenie spraw dotyczących: postępowań egzekucyjnych w administracji, ewidencji zawiadomień o rozpoczęciu budowy obiektów budowlanych i oddaniu do użytku, ewidencji kontroli i oględzin , przesyłania odwołań, zażaleń wniesionych na rozstrzygnięcia PINB do organów nadrzędnych wraz z kompletowaniem przesyłanych akt,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu: wydanych decyzji, postanowień przez PINB, prowadzonych postępowań, wpływu skarg i wniosków,
 • uczestniczenie w czynnościach kontrolno-inspekcyjnych,
 • obsługa interesantów.


Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych. Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, polegająca na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism. Bezpośredni kontakt z interesantami, konieczna komunikatywność i odporność na stres. Siedziba znajduje się na parterze. Brak windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie dotyczy umowy na zastępstwo.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płońsku na zastępstwo" do dnia 04.02.2019 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani będą poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji będzie jednoznaczny z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 572 830 876 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 8.30 do 15.30.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane lub architektoniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa budowlanego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • czynne prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia posiadanych uprawnień budowlanych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku
  ul. Płocka 101
  09-100 Płońsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry