Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw prac wspomagających w zakresie zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

ul. Lutomierska 108/112

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kart realizacji umów zgodnie z wytycznymi określonymi w "Zasadach postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych KWP w Łodzi",
 • uczestnictwo w sporządzaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
 • prowadzenie teczek i przechowywanie dokumentów z postępowań udzielonych w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie jest powoływana komisja przetargowa i opracowywanie ich przed zdaniem do Archiwum,
 • sporządzanie dokumentacji dla postępowań wyłączonych ze stosowania Ustawy, zgodnie z wytycznymi określonymi w "Zasadach postępowania przy udzielania zamówień publicznych w KWP w Łodzi,
 • przygotowywanie projektów umów cywilno - prawnych oraz aneksów do umów,
 • zamieszczanie ogłoszenia oraz dokumentów przetargowych na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.


Warunki pracy

praca biurowa, wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, praca poza siedzibą urzędu, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,3592 mnożnik kwoty bazowej tj. 2605,50 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o Finansach publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry