Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw wsparcia centralnych systemów przywozu i wywozu Referat Krajowego i Międzynarodowego Wsparcia w Przywozie i Wywozie (IKC-2)

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
ul. Wiślna 7
31-007 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządza procesami wsparcia użytkowników w zakresie obsługi centralnych systemów informatycznych na poziomie II-ej linii wsparcia w tym obsługuje zgłoszenia od użytkowników w celu wsparcia użytkowników w obsłudze systemów informatycznych oraz rozwiązywania zgłaszanych błędów systemowych.
 • Zarządza procesami wsparcia użytkowników w zakresie obsługi centralnych systemów informatycznych na poziomie II-ej linii wsparcia w tym weryfikuje i rozwiązuje zgłoszenia oraz udziela konsultacji użytkownikom w celu wsparcia użytkowników w obsłudze systemów informatycznych oraz rozwiązywania zgłaszanych błędów systemowych.
 • Monitoruje i analizuje wartości parametrów SLA dla systemów przywozowych i wywozowych obsługiwanych w komórce w celu zapewnienia odpowiednich standardów obsługi oraz prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.
 • Przygotowuje plany i scenariuszy testowych, środowiska testowego oraz przeprowadza testy produktów w szczególności wykonuje testy jednostkowe i integracyjnych zarządzanych systemów w celu akceptacji dostarczonych usług.
 • Prowadzi helpdesk międzynarodowy dla systemów przywozowych i wywozowych poprzez odbieranie zgłoszeń Call service i zgłoszeń błędów od funkcjonariuszy celnych i przedsiębiorców w celu wsparcia użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych w obsłudze systemów informatycznych, rozwiązywania zgłaszanych błędów systemowych oraz przyjmowania wniosków o usługę.
 • Zapewnia ciągłość działania systemów przywozowych i wywozowych w zakresie administrowania merytorycznego poprzez ustalenie zasad bezpieczeństwa i ciągłości działania SLA systemów w celu merytorycznego wsparcia funkcjonowania systemów przywozu i wywozu.
 • Realizuje zawarte umowy w zakresie zarządzanych centralnych systemów przywozowych i wywozowych w celu merytorycznego i technicznego utrzymania systemów.
 • Optymalizuje jakość świadczonych usług informatycznych, poprzez monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem w celu wsparcia użytkowników w obsłudze systemów informatycznych przywozu i wywozu.


Warunki pracy

Praca w systemie 8 godzinnym, pod presją czasu i czynników stresujących, w warunkach zagrożonych korupcją.

Praca administracyjno-biurowa, czasami nietypowe godziny pracy- dyżury; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).
Pomieszczenia zakładu pracy nie uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Dojście do budynku poprzez schody zewnętrze. W budynku znajduje się winda. Stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych z dostępem do światła dziennego jak i sztucznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W liście motywacyjnym należy dopisać: „Ogłoszenie nr 40800” oraz wskazać sposób kontaktowania się podczas procesu rekrutacji (tj. numer telefonu i/ lub adres poczty elektronicznej). Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
List motywacyjny powinien zawierać spis załączonych dokumentów.
Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto około 3200 zł.
Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr- tel. 12 25 57 331.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • łatwość komunikacji (otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły),
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność rozmowy z trudnym klientem,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kreatywność na stanowisku pracy,
 • przejawianie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów,
 • swoboda w wypowiadaniu się na piśmie,
 • umiejętność automatyzowania testów,
 • znajomość zagadnień i narzędzi do automatyzacji testów,
 • umiejętność definiowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w ramach projektów informatycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność publicznego swobodnego wypowiadania się,
 • znajomość ITIL,
 • znajomość technologii XML, XSD, XSLT v.1, XSLT v.2 oraz GROOVY wraz z narzędziami programistycznymi do ich obsługi,
 • znajomość zagadnień podatkowych i celnych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać: osobiście lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pośrednictwem operatora usług pocztowych wysłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków
  z dopiskiem na kopercie: Ogłoszenie 40800, pok. 001

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry