Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

Komenda Miejska Policji w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie Rrejestru Postepowań Przygotowawczych,
 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo Śledczych,
 • Prowadzenie Dziennika korespondencji z Prokuraturą ,
 • Udzielanie stronom oraz pracownikom Komisaratu niezbędnej informacji ( telefonicznej, ustnej, drogą elektroniczną).


Warunki pracy

Realizacja zadań związanych z RSD i obsługą kancelaryjną Wydziału kryminalnego obsługa urządzeń biurowych : komputer ,drukarka,kserokopiarka,telefon
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca przy naturalnym i sztucznym oswietleniu,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na II pietrze, w części budynku nie przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecnosci swojego mpracownika.
Aplikacje mogą byc składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkęorganizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak rownież złożone po terminie ( tj. po 24 listopada2017roku.) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną
poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie(prosimy o podanie aktualnychnr telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Oferty odrzucone nie
będą odsyłane kandydatom.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru mozna uzyskać pod nr tel. (12)6152566.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Legenda

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 6 miesiecy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejetnośćobsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08 2010 o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzająca niepełnosprawnosc

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry