Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw administracyjno-technicznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Kombatantów 4 15-110 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu, w tym m.in. obsługa połączeń telefonicznych i poczty elektronicznej, prowadzenie terminarza spotkań i narad Wojewódzkiego Inspektora, sporządzanie i przedkładanie pism do podpisu
 • Prowadzenie punktu kancelaryjnego oraz sekretariatu w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami
 • Prowadzenie rejestru porozumień o współdziałaniu Wojewódzkiego Inspektora z kierownikami służb i inspekcji z województwa podlaskiego
 • Organizacja udziału Wojewódzkiego Inspektora w spotkaniach, naradach i konferencjach
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń, instrukcji, wytycznych i innych aktów prawnych wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Wojewodę Podlaskiego
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu Konsultacyjno – Doradczego
 • Prowadzenie spraw dotyczących elektronicznej skrzynki podawczej WITD
 • Prowadzenie rejestru zatrzymanych podczas kontroli drogowych dowodów rejestracyjnych oraz wysyłanie ich do odpowiednich organów
 • Przekazywanie kart MRD do Policji


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4h dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.).


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie, nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Za kompletne uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczeń znajduje się na stronie: witd.pbip.pl zakładka praca
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2600,00 zł. brutto.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) jest: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku ul. Kombatantów 4 15-110 Białystok.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny:
mszacilowska@bialystok.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 85 662 30 77.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera – Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • wysoka kultura osobista
 • terminowość, rzetelność
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, ksero
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (angielski, niemiecki lub rosyjski
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o transporcie drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kategorii B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się po zatrudnieniu postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami rozdz. 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry