Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw pobierania próbek i wykonywania pomiarów w terenie w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Zielonej Górze, Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pojazdów służbowych podczas wyjazdów terenowych, uczestnictwo w wyjazdach terenowych
 • Wykonywanie pomiarów i/lub badań w terenie oraz udział w pracach laboratoryjnych o charakterze pomocniczym
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wyposażenia, monitorowanie warunków lokalowych i środowiskowe
 • Sporządzanie zapisów na poszczególnych etapach pracy z wykonanych pomiarów i pobierania próbek
 • Dokonywanie bieżącej oceny wyników otrzymywanych w ramach kontroli jakości
 • Uczestnictwo pod nadzorem doświadczonych pracowników w walidacji metod badawczych
 • W uzgodnieniu z przełożonym zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu niezbędnych materiałów


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-prowadzenie pojazdów służbowych (w tym pojazdów specjalistycznych typu „laboratorium mobilne”  oraz z lekką przyczepą,


-praca w terenie: pobieranie próbek: wody powierzchniowe, w tym jeziora (pobieranie próbek z łodzi), ścieki, gleba (w tym obsługa wiertni), odpady oraz wykonywanie pomiarów w terenie,


-transportowanie próbek, wykonywanie pomiarów terenowych, sporządzanie raportów dotyczących,


-praca w laboratorium (przygotowanie wyposażenia do pobierania próbek/pomiarów terenowych, prace porządkowe, pomoc w przygotowaniu próbek do badań ),


-praca przy komputerze (raportowanie działań)− wyjazdy służbowe,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób z ograniczoną sprawnością ruchową,


-wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 


Dokumenty można składać: 


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


 - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. 


Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.  Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


 UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-25-44. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe – chemia, ochrona środowiska, biotechnologia lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. ”B”
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 3
  02-362 Warszawa z dopiskiem: „43/CLB/ZG/2021”
  lub na adres e-mail: rekrutacje@gios.gov.pl wpisując w tytule wiadomości : „43/CLB/ZG/2021”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry