Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prezesa do spraw konstrukcyjno-budowlanych w projekcie ŚKLGUM w Departamencie Innowacji i Rozwoju


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane
 • nadzoruje wykonanie obiektów budowlanych zgodnie z założeniami konstrukcyjno-budowlanymi, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową
 • sprawdza jakość wykonywanych robót, zatwierdza karty materiałowe, odbiera roboty budowlane, w tym ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych, potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad
 • nadzoruje, opiniuje i na bieżąco weryfikuje prace projektowe na etapie modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w ramach projektu ŚKLGUM
 • doradza inżyniersko w zakresie realizowanej inwestycji
 • odpowiada za uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień
 • raportuje postęp prac budowlanych wraz z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej
 • ewidencjonuje i przygotowuje do archiwizacji dokumentację projektową (zgodnie z art. 63 ustawy Prawo budowlane), odbioru robót, dokumentację kosztorysową, zdjęciową oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem robót


Warunki pracy

Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas realizacji projektu, którego planowany termin zakończenia przypada na dzień 31 grudnia 2023 roku. W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej zawarcie umowy na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca w terenie, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem:


https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/wzory-dokumentow/1291,Wzory-dokumentow.html


 


Stanowisko pracy finansowane w ramach projektu pn. ”Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R”, Osi 1. „Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu czynności nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/kierownika robót/inżyniera robót w branży konstrukcyjno-budowlanej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień z zakresu projektowania, realizacji i eksploatacji budynków
 • umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności, zorientowanie na osiąganie celów
 • bardzo dobra umiejętności obsługi programów MS Project, MS Offi-ce, AutoCad
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
 • umiejętność pracy z modelem BIM na każdym etapie realizacji inwestycji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry