Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/09/2020.

radca prawny

Piotrków Trybunalski, łódzkie

Krajowa Informacja Skarbowa

Opis stanowiska pracy


Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny w Piątym Referacie Obsługi Prawnej KWR5

Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne w imieniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • udzielanie komórkom organizacyjnym Krajowej Informacji Skarbowej opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w celu interpretacji przepisów budzących wątpliwości
 • opiniowanie projektów odpowiedzi na skargi podatników składane do sądu administracyjnego
 • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych oraz treści umów i pism wychodzących na zewnątrz
 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania organów podatkowych w celu zwrócenia uwagi na zmiany przepisów prawnych.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż 4.600,66 zł brutto,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• czas pracy zgodny z art. 18 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.) – czas pracy w lokalu Delegatury KIS przez 4 dni
w tygodniu w wymiarze 32 godzin według harmonogramu,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowo-administracyjna,
• praca o charakterze złożonym, samodzielnym, wymagająca umiejętności analizy, interpretacji oraz dużej kreatywności,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w budynku VI piętrowym, przestrzeń pracy: III i V piętro,
• budynek wyposażony w dźwig osobowy,
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku (parter budynku),
• miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba podejmująca zatrudnienie w służby cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).
Postepowanie rekrutacyjne będzie się składać z rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 89.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
 • rozległa wiedza w zakresie prawa, a w szczególności prawa podatkowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz postępowania sądowoadministracyjnego,
 • umiejętność posługiwania się informatycznymi programami prawniczymi,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • samodzielność i kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe – wpis na listę radców prawnych,
  • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. T. Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem „oferta pracy – radca prawny KWR5”
  lub osobiście w Kancelarii KIS, parter pok. 1-5.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry