Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/12/2021.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw prawnych w Dziale Prawnym

80-435 Gdańsk ul. Biała 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udziela opinii i porad prawnych, w tym opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora Urzędu, korzystając z programu komputerowego LEX, przygotowuje wnioski do sądów o ukaranie obwinionych za wykroczenia popełnione w związku z nieprawidłowościami w ruchu zakładu górniczego, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w Urzędzie postępowań administracyjnych
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie nielegalnej eksploatacji kopalin oraz prowadzi ewidencję nielegalnej eksploatacji, w celu przygotowania projektów decyzji naliczających podwyższoną opłatę eksploatacyjną, względnie przygotowania innego stanowiska Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • rozpatruje wnioski o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w celu weryfikacji spełniania przez kandydatów wymogów formalno-prawnych oraz prowadzi rejestry ww. osób, zamieszcza i aktualizuje wykazy tych osób na stronach BIP, w celu realizacji zadań Urzędu w tym zakresie
 • z upoważnienia Dyrektora Urzędu współuczestniczy w badaniach powypadkowych oraz współuczestniczy w opracowywaniu orzeczeń powypadkowych celem ustalenia stanu faktycznego, osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem postępowania powypadkowego oraz wyciągnięcia stosownych wniosków
 • sporządza dokumentację związaną z odbyciem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej, przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naborów do korpusu służby cywilnej, zapewnia terminowość przeprowadzania ocen pracowników oraz sporządzania IPRZ, w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie
 • przygotowuje stanowiska w sprawach odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawanych przez Dyrektora Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych
 • na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Dyrektora Urzędu i pełni zastępstwo procesowe przed sądami, urzędami i instytucjami, a także w sprawach roszczeń o naprawienie szkody związanej z ruchem zakładu górniczego w przypadku braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego, w celu zapewnienia właściwego toku postępowania
 • przygotowuje projekty pism i innych dokumentów dotyczących nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Urzędu, czuwa nad terminowością kierowania na badania profilaktyczne, prowadzi ewidencję dodatkowego zatrudnienia i wykonywania czynności zarobkowych oraz zgód w tym zakresie, opracowuje propozycje szkoleń pracowników Urzędu - odpowiada za organizację szkoleń wewnętrznych, w tym za ich dokumentowanie, w celu zapewnienia rozwoju zawodowego pracowników


Warunki pracy


 • obciążenie narządu wzroku, związane z pracą przy monitorach komputerowych,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • praca przy komputerze, wymagająca wysiłku statycznego,

 • zagrożenie korupcją.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - GDA/RP/P)". W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl (w zakładce "Ogłoszenia - praca" ). Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.


Informacja o metodach i technikach naboru: • analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,

 • sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,

 • sprawdzenie umiejętności stosowania wiedzy prawniczej - wykonanie zestawu zadań przy użyciu programu LEX,

 • sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,

 • sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 340 07 30.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
przy obsłudze prawnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
 • Wiedza z zakresu ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Znajomość obsługi programów komputerowych informacji prawnej, w tym programu LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – GDA/RP/P" należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry