Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 12/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie pomocy psychologicznej w formie porady psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego, grup wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej w szczególności w formie: diagnozy podstawowych potrzeb policjanta lub pracownika w konkretnej sytuacji kryzysowej i podjęcia lub zainicjowania działań zmierzających do ich zaspokojenia; przeprowadzenia indywidualnego odreagowania emocjonalnego policjanta lub pracownika, omówienia sytuacji kryzysowej będącej źródłem reakcji psychofizycznych oraz możliwych konsekwencji; działań zmierzających do zapewnienia wsparcia ze strony bliskich osób,
 • prowadzenie psychoedukacji w formie wykładów ( w tym wykładów interaktywnych), konferencji lub seminariów, warsztatów lub treningów, publikacji materiałów, opracowywania poradników, broszur lub ulotek,
 • prowadzenie psychoterapii w formie indywidualnych lub grupowych sesji z policjantem lub pracownikiem Policji ,
 • sporządzanie psychologicznej analizy samobójstwa lub usiłowania samobójstwa przez policjanta lub pracownika Policji,
 • sporządzanie dokumentacji z prowadzonych czynności,
 • w uzasadnionych przypadkach wykonywanie zadań z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej,


Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa,
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy – dyżury,
- wyjazdy służbowe w ramach delegacji,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- wymagana dyspozycyjność,
- wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym,
- wymuszona pozycja ciała.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Listy osób, które zakwalifikują się do dalszych etapów będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Policji jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11-ego Listopada 39/57, 26-600 Radom. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji. Podanie danych jest dobrowolne, zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
rok pracy w zawodzie psychologa ( należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność trafnej analizy, oceny i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach,
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii, interwencji kryzysowej,prowadzenia szkoleń, treningów, warsztatów,
 • uprawnienie do prowadzenia badań testem MS,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie ukończonych kursów,
 • kopia uprawnień,
 • kopie przeszkoleń,
 • kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Medycyna / Służba zdrowia
  do góry